[tintuc]

Tiêu chuẩn nhiệt độ môi trường làm việc cho con người trường bắt buộc " Hai mươi mốt tiêu chuẩn, năm nguyên tắc và bảy thông số vệ sinh lao động " Ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 10 tháng 10 năm 2002


Tiêu chuẩn nhiệt độ môi trường làm việc


1. Phạm vi điều chỉnh
Tiêu chuẩn này quy định nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí, cường độ bức xạ nhiệt.
2. Đối tượng áp dụng: Tất cả các cơ sở có sử dụng lao động.
3. Tiêu chuẩn trích dẫn
Các giá trị cho phép trong tiêu chuẩn này tương đương với TCVN 5508 - 1991
4. Giá trị cho phép
Bảng 1: Yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí, cường độ bức xạ nhiệt ở vị trí làm việc
Thời gian (mùa)
Loại lao động
Nhiệt độ kk (0C)
Độ ẩm kk (%)
Tốc độ chuyển động kk (m/s)
Cường độ bức xạ  nhiệt (W/m2)
Tối đa
Tối thiểu
Mùa lạnh
Nhẹ
Trung bình
Nặng

20
18
16
dưới hoặc bằng 80
0,2
0,4
0,5
35 khi tiếp xúc trên 50% diện tích cơ thể con người
70 khi tiếp xúc trên 25% diện tích cơ thể con người
Mùa nóng
Nhẹ
Trung bình
Nặng
34
32
30

dưới hoặc bằng 80
1,5
100 khi tiếp xúc dưới 25% diện tích cơ thể con người

Cho từng yếu tố:
- Nhiệt độ không vượt quá 320C. Nơi sản xuất nóng không quá 370C.
- Nhiệt độ chênh lệch trong nơi sản xuất và ngoài trời từ 3 - 50C.
- Độ ẩm tương đối 75 - 85%.
- Vận tốc gió không quá 2m/s.

- Đồ ồn < 85 dB

Như vậy với nhiệt độ khu vực phía nam nhất là Hồ Chí Minh nhiệt độ vào mùa nóng thường xuyên từ 35-37 0C, nhiệt độ không khí tích tụ trong xưởng có thể cao hơn bên ngoài 2-3 0C nữa.Như vậy nếu không có biện pháp làm mát thì nhiệt độ khu vực làm việc luôn luôn lớn hơn 34 0C

Hệ thống làm mát nhà xưởng Nakami có thể đáp ứng tất cả tiêu chuẩn trên tạo ra môi trường thoáng mát, tăng năng suất lao động và đúng luật vệ sinh lao động của bộ y tế. 

Nguồn http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-3733-2002-QD-BYT-21-tieu-chuan-ve-sinh-lao-dong-05-nguyen-tac-va-07-thong-so-ve-sinh-lao-dong-vb70480.aspx
[/tintuc]

Có thể bạn quan tâm